DOFINANSOWANIE NA ZBIERANIE WODY DESZCZOWEJ

 • MOJA WODA (dofinansowanie do 5 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych)
 • ZŁAP DESZCZ (dofinansowanie gminne na zakup zbiorników na deszczówkę. Dla osób fizycznych 5 000 zł, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 10 000 zł)

MOJA WODA

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU "MOJA WODA"

 

 • 2 czerwca 2020 r. Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły ogólnokrajowy program dofinansowań „Moja Woda” do przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe.
 • Dotacje dotyczą przedsięwzięć, dzięki którym wody opadowe zostaną zatrzymane w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. W efekcie wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do sieci kanalizacyjnej, rowów odwadniających odprowadzających wody poza teren nieruchomości, na sąsiadujące ulice, place, itp.).
 • Możliwe jest uzyskanie dotacji do 5 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 r. na zakup, montaż i uruchomienie instalacji na jedno przedsięwzięcie.
 • Budżet programu na lata 2020-2024 wynosi 210,2 mln zł.
 • Celem programu jest ochrona zasobów wodnych poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystanie zmagazynowanych wód opadowych i roztopowych.
 • Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych.

*  Na pytanie NFOŚiGW, czy w 2023 roku ruszy program Moja Woda wystosowało odpowiedź:.

“Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad zwiększeniem alokacji środków dostępnych w programie i uruchomieniem kolejnego naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Moja Woda”. Ostateczny kształt programu oraz jego budżet nie zostały jeszcze określone. Liczymy, że do rozpoczęcia kolejnego sezonu inwestycyjnego uda się zaprosić wszystkich chętnych do aplikowania o środki i przystąpienia do jej rozliczenia zgodnie z warunkami programu.”

Odpowiedź rzecznika Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest raczej enigmatyczna. Nie potwierdza, ani nie zaprzecza, że program Moja Woda ruszy w 2023 roku. Będziemy śledzić rozwój wypadków i informować na bieżąco o dalszych losach programu.

To lokalny odpowiednik rządowego programu Moja Woda. Pozwala wnioskować o dotację na działania mające zwiększyć poziom retencji na posesjach prywatnych oraz efektywnie wykorzystać wody opadowe i roztopowe. Kwota dofinansowania to 5 000 złotych w przypadku osób prywatnych i 10 0000 złotych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

 

5 KROKÓW DO DOFINANSOWANIA W PROGRAMIE “MOJA WODA”

 1. KOSZTORYS

Pierwszą istotną kwestią jest oszacowanie kosztów związanych z inwestycją. Bardzo często znaczny udział w całej wartości przedsięwzięcia będzie miał zakup zbiornika. W celu doboru odpowiedniej pojemności warto skorzystać z gotowego kalkulatora internetowegowykorzystanie deszczówki, gdzie po podaniu kilku danych można określić jaka pojemność byłaby optymalna dla konkretnego obiektu.  W przypadku zainteresowania kompletnym zakupem zapraszamy do zapoznania się z ofertą zestawów dostępnych w naszym sklepie.

2. SKŁADANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

W celu złożenia wniosku należy zarejestrować lub zalogować się (w przypadku osób już zarejestrowanych) na portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedzialnego za województwo, w którym będzie realizowana inwestycja. Listę poszczególnych Funduszy wraz z linkiem do portalu beneficjenta można znaleźć tutaj. Wniosek będzie dostępny do pobrania po zalogowaniu w portalu. Wypełniony wniosek w pliku PDF należy przesłać do WFOŚiGW za pomocą „Skrzynki podawczej – PDF” w portalu beneficjenta. Następnie należy złożyć wniosek w wersji papierowej w Biurze Podawczym WFOŚiGW albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) wraz z wymaganymi podpisami. Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po zalogowaniu w portalu beneficjenta.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku. Co istotne, realizacja przedsięwzięcia nie może zakończyć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW. Dopuszcza się dwukrotne skorygowanie wniosku, na wezwania WFOŚiGW przekazane wnioskodawcy. Dodatkowo dopuszcza się składanie przez wnioskodawcę wyjaśnień do wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania z WFOŚiGW informacji o braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Prawo to przysługuje jednorazowo w toku całego postępowania. Złożona prośba wymaga uzasadnienia. Brak pozytywnego rozpatrzenia wniosku nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego/kolejnego naboru na podstawie nowego wniosku.

Wszelkie czynności prawne podejmowane przez Fundusz w ramach Programu (wezwania, zawiadomienia o rozpatrzeniu wniosków, wyjaśnienia, powiadomienia itp.) dokonywane są albo w formie pisemnej z wykorzystaniem operatora pocztowego albo w szczególnej formie dokonywania czynności prawnych przy użyciu poczty elektronicznej.

3. KOSZTY KWALIFIKOWANE 

Do kosztów kwalifikowanych w programie „Moja Woda” zaliczamy: zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji::

 • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe – bez orynnowania),
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiornika podziemne, zbiorniki naziemne, „oczka wodne”),
 • do retencjonowana wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń),
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa – bez kosztów nasadzeń),
 • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej/roztopowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników objętych dofinansowaniem wynosi 2 m3. W przypadku, jeśli w ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca nie przewiduje realizacji zakresu w postaci zbiorników retencyjnych, na terenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie musi/muszą znajdować się zbiornik/zbiorniki do gromadzenia deszczówki o łącznej pojemności min. 2 m3.

4. PODPISANIE UMOWY ORAZ START INWESTYCJI

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dotację, Beneficjent otrzymuje pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania na warunkach określonych w złożonym wcześniej wniosku. Zobowiązanie WFOŚiGW do dofinansowania przedsięwzięcia powstaje w dniu przesłania informacji, jeżeli wnioskodawca potwierdzi fakt jej otrzymania. Data potwierdzenia przez wnioskodawcę faktu otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowaniu jest datą zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

 • Kupno sprzętu

Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi z WFOŚiGW nie pozostaje nic innego jak przejść do realizacji inwestycji. Już na samym początku drogi ubiegania się o dofinansowanie kontaktowałaś/eś się z pracownikami Niebieskiego Ogrodu, którzy na podstawie swojego doświadczenia i wiedzy z zakresu zagospodarowania wody deszczowej doradzili i dobrali odpowiedni system dla Twoich potrzeb. W celu sfinalizowania zakupu skontaktuj się z nimi raz jeszcze! W razie pytań udzielą odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące systemu.

5. REALIZCJA I ROZLICZENIE INWESTYCJI

Przedostatnim etapem jest realizacja instalacji. Tak jak wspomniano wcześniej, można zrealizować ją samodzielnie lub przy pomocy firmy wykonawczej. Należy pamiętać, że realizacja przedsięwzięcia nie może zostać zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW, a wykonana instalacja musi charakteryzować się trwałością przez minimum 3 lata od daty jej zakończenia, czyli od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przez Beneficjenta i wykonawcę przedsięwzięcia, lub oświadczenie o samodzielnym wykonaniu instalacji. Przez ten okres należy również zachować całość dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem. Etapy realizacji należy udokumentować w postaci fotografii. Inwestycja musi zostać zakończona w terminie do 12 miesięcy od daty złożenia wniosku. W celu rozliczenia dotacji należy złożyć druk zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW, (druk znajduje się tutaj) wraz z oryginałami wszystkich faktur/rachunków oraz z dowodami zapłaty (jeżeli nie było płatności gotówką), kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem protokołu odbioru końcowego lub oświadczenie o samodzielnym montażu (znaleźć można tutaj), kserokopię umowy z wykonawcą (jeżeli była zawarta) oraz dokumentację fotograficzną z poszczególnych etapów realizacji zdania, na które otrzymano dotację z programu „Moja Woda”. Należy tego dokonać w terminie do 10 miesięcy od momentu otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania. Brak dotrzymania tego terminu może skutkować zerwaniem umowy o dofinansowanie. Po pozytywnym rozliczeniu dotacji w postaci ww. dokumentów, w terminie do 12 miesięcy od daty otrzymania pozytywnej decyzji, następuje wypłata przyznanych środków na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta we wniosku o udzielenie dofinansowania.

ZŁAP DESZCZ

Kto może postarać się o dopłaty na deszczówkę?

Aby starać się o dotacje na zbiorniki na deszczówkę oraz inne systemy pozwalające na skuteczną retencję wód opadowych, należy spełnić kilka warunków.

Program Złap Deszcz adresowany jest w pierwszej kolejności do osób fizycznych, które są właścicielami lub dysponują innym tytułem prawnym do nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta.

W związku z licznymi prośbami od 2021 roku o dofinansowania na deszczówkę mogą ubiegać się także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Oznacza to, że zbieranie deszczówki ma szansę odbywać się na szerszą skalę.

1. Jakiej wysokości są możliwe dofinansowania na deszczówkę?

Pewnym ograniczeniem jest określona maksymalna wysokość dofinansowania zbiornika na deszczówkę. Próg ten wynosi:

 • 80% budżetu, ale nie więcej niż 5 000 zł w przypadku osób fizycznych,
 • 80% budżetu, ale nie więcej niż 10 000 zł w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Środki są ograniczone, dlatego należy spieszyć się ze składaniem wniosków, jeśli interesuje cię dotacja. Deszczówka zagospodarowana w odpowiedni sposób oznacza konkretne oszczędności dla domowego budżetu, dlatego warto z tej opcji skorzystać.

Miasto w ciągu miesiąca przekaże wnioskującemu informację o przyznaniu dotacji. W tym momencie można już przystąpić do realizacji przedsięwzięcia – po okazaniu rozliczenia środki w odpowiedniej wysokości zostaną zwrócone.

Bardzo ważne jest zastrzeżenie, że dotacją nie można refinansować prac wykonanych przed dniem zawarcia umowy.

2. Na jakie urządzenia i instalacje możemy przeznaczyć dofinansowanie deszczówki?

Dofinansowanie uzyskane w ramach programu Złap Deszcz jest dotacją celową, dlatego pieniądze mogą zostać przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów konkretnych zadań inwestycyjnych, mających na celu stworzenie systemów deszczowych do zatrzymywania i późniejszego wykorzystania wód opadowych.

Jak czytamy w dokumentach, środki można wydać na:

 • zakup elementów wchodzących w skład systemów deszczowych, bez których systemy te nie mogłyby funkcjonować prawidłowo,
 • pokrycie kosztów montażu tych elementów,
 • wykonanie robót, w tym robót ziemnych,
 • transport elementów systemu deszczowego i niezbędnych materiałów,
 • odtworzenie nawierzchni po zakończeniu montażu.

Oznacza to, że dofinansowanie nie obejmuje kosztów dokumentacji projektowej, badań hydrologicznych i opinii rzeczoznawców, a także zakupu i montażu rynien i rur spustowych oraz elementów konstrukcyjnych dachu.

Jakie instalacje uwzględniono w systemie dopłat w programie Złap Deszcz? To nie tylko przeznaczone na deszczówkę zbiorniki, choć – jak się okazuje – przydomowy zbiornik retencyjny może występować w wielu wariantach.

 • Podziemne zbiorniki na deszczówkę
 • Naziemne zbiorniki na deszczówkę
 • Zbiorniki dekoracyjne na wodę deszczową
 • Pompy do wody deszczowej
 • Systemy nawadniania

3. Jak wnioskować o dopłatę do zbiornika na deszczówkę?

W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie deszczówki? 2022 rok nie różni się pod tym względem od lat ubiegłych. Wszelkie niezbędne dokumenty i formularze znajdują się na stronie internetowej oraz w siedzibie Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego.

Wniosek na deszczówkę wystarczy wypełnić, a następnie złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego lub wysłać na adres Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego. Można to zrobić także elektronicznie – drogą mailową lub za pośrednictwem ePUAP.